środa, 19 listopada 2014

DIABŁY!Antichrist / Ewa Axelrad / Zdzisław Beksiński / Agata Bielik-Robson / Grzegorz Klaman / Tomasz Kozak / Konrad Maciejewicz / Cezary Michalski / Janusz Palikot / Urszula Pieregończuk / Karol Radziszewski / Stara Rzeka / Michał Witkowski / Jakub Woynarowski

ende neu / Galeria Biała / 28.11.2014 / godz. 18.00

Kto dzisiaj jest bez/silny we współczesnej Polsce? Diabły! Innymi słowy: duchy herezji kulturowych, politycznych, artystycznych. O ich bez/sile przypomina ekspozycja, która w horyzont sztuk wizualnych włącza przedstawicieli filozofii, literatury, muzyki, a nawet polityki. W ramach wystawy status artefaktów zyskują teksty Agaty Bielik-Robson, Cezarego Michalskiego, Michała Witkowskiego oraz Janusza Palikota. Podobnie dzieje się z muzyką grup takich jak Antichrist i Stara Rzeka. Współpraca tych twórców z artystami wizualnymi pozwoli być może obudzić energię heretyckiej kreatywności w poklasztornej przestrzeni lubelskiego Centrum Kultury, gdzie mieści się Galeria Biała.

Prezentowana wystawa próbuje skonfrontować widza z kluczowymi pytaniami: Czy sztuka zdolna jest wskrzesić krytycznego ducha kreującego wyobrażenia społeczne odmienne od fantazmatów reprodukowanych przez dominujący dogmatyzm? Czy w polskim społeczeństwie istnieją dziś warunki możliwości (mentalne, instytucjonalne) dla myślenia zbuntowanego przeciw ortodoksji?

W grudniu w ramach wystawy odbędzie się debata poświęcona dogmatom kształtującym polską wyobraźnię zbiorową w realiach późnej nowoczesności. O tym, jak rodzą się współczesne dogmaty i odstępstwa od nich, dyskutować będą filozofka Agata Bielik-Robson i pisarz Cezary Michalski. Spotkanie poprowadzą Tomasz Kozak, artysta wizualny, oraz Piotr Pękala, kurator wystawy Diabły!.

Kurator: Piotr Pękala
Projekty graficzne: Tomasz Kozak 
Teksty: ENDE NEU ― Kolektyw Krytyczny (Tomasz Kozak, Piotr Pękala)

otwarcie wystawy / 28.11.2014 / piątek / godz. 18.00
ende neu / Galeria Biała / Centrum Kultury w Lublinie / ul. Peowiaków 12
wystawa czynna do 9.01.2015 / galeria czynna: pon.-sob. w godz. 12.00-18.00

debata / 19.12.2014 / piątek / godz. 19.00
DOGMATYZM CZY KRYTYCYZM / Agata Bielik-Robson i Cezary Michalski
prowadzenie / Tomasz Kozak i Piotr Pękala
Sala Widowiskowa / Centrum Kultury w Lublinie / ul. Peowiaków 12

WYSTAWA WYŁĄCZNIE DLA WIDZÓW PEŁNOLETNICH
________

Who is power[less] in contemporary in Poland? Devils! In other words, spirits of cultural. political or artistic heresies. Their power[lessness] is apparent in the exposition, which invites representatives of the world of philosophy, literature, music and politics to the world of visual arts. As part of the exhibition, the text by Agata Bielik-Robson, Cezary Michalski, Michał Witkowski and Janusz Palikot gain the rank of artefacts. Such is also the case with music by the groups Antichrist and Stara Rzeka. Their collaboration with visual artists may help to ignite the spark of heretic creativity in the post-monastic space of the Centre for Culture in Lublin, the seat of the Gallery.  

The presented exhibition attempts to confront the viewer with fundamental questions: Is art capable of reviving the critical spirit, which shapes social values confronting the phantasms reproduced by the dominant dogmatism? Is it possible today to create conditions (mental and institutional) for the state of mind opposing the conservatism of today’s Poland. 

In December, as part of the exhibition there will be a panel discussion about the dogmas shaping Polish collective imagination in the realms or liquid modernity. Debating the mechanisms of the creation of contemporary dogmas and diversions from them will be philosopher Agata Bielik-Robson and writer Cezary Michalski. The meeting will be moderated by Tomasz Kozak, a visual artist and Piotr Pękala, the curator of the exhibition Devils!.